Priroda 2
1920px-Flag_of_Croatia.svg

O nama

Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu iz Siska (OIB: 30682049306) je strukovna udruga osnovana 2010. godine s ciljem promicanja cjelovitog pristupa okolišu kroz interdisciplinarna znanstvena i stručna istraživanja te objavljivanje rezultata tih istraživanja, kao i društvenu popularizaciju važnosti zaštite okoliša.

Područja djelovanja Udruge sukladno cilju Udruge su:

 • Zaštita okoliša i prirode,
 • Održivi razvoj,
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje.

Djelatnosti kojima se ostvaruje cilj Udruge su:

 • Očuvanje prirode – očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora, očuvanje prirodne baštine,
 • Zaštita okoliša – zaštita i održivo korištenje šuma, zaštita voda i mora, zaštita i održivo korištenje tla, podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja,
 • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije,
 • Zaštita životinja,
 • Odgoj i obrazovanje – odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode,
 • Znanost, stručni rad i istraživanje – društvene znanosti, tehničke znanosti, interdisciplinarna područja znanosti, znanstvenoistraživački rad, organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija (samo radi promocije cilja i djelatnosti udruge), popularizacija znanosti, umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja, strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja,
 • Razvoj ruralnih područja – edukacija za održivi razvoj ruralnih područja,
 • Razvoj urbanih područja – edukacija za održivi razvoj urbanih područja

Predsjednica Udruge za promicanje cjelovitog pristupa okolišu: prof.dr.sc. Anita Štrkalj

Illustration of UK flag
About us_icon

The Association for Promotion of Holistic Approach to Environment from Sisak, Republic of Croatia (OIB: 30682049306) is a non-profit professional association established in 2010 with a view to promoting an integral approach to the environment through interdisciplinary scientific and professional research and publishing the results of these research, as well as social popularization of the importance of environmental protection.

The areas of activity of the Association in accordance with the objective of the Association are:

 • Protection of the environment and nature,
 • Sustainable development,
 • Education, science and research.

Activities to achieve the objective of the Association are:

 • Preservation of nature – preservation of especially valuable natural areas and other areas, preservation of natural heritage,
 • Environmental protection – the protection and sustainable use of forests, protection of water and the sea, protection and sustainable use of soil, raising awareness and activities to reduce waste and increase recycling,
 • Energy efficiency and renewable energy sources,
 • Science, professional work and research – social sciences, technical sciences,interdisciplinary fields of science,scientific-research work,organization of national and international scientific and scientific-professional conferences, schools, congresses and seminars, publishing of scientific and professional publications (only to promote the objective and activities of the Association), popularization of science, networking and international scientific and professional cooperation, professional associations in the field of science, professional work and research,
 • Development of rural areas – education for sustainable development of rural areas,
 • Development of Urban Areas – education for sustainable development of urban areas.

President of the Association for Promotion of Holistic Approach to Environment: Professor Anita Štrkalj, Ph.D.

1920px-Flag_of_Croatia.svg

Časopis

Časopis “The Holistic Approach to Environment” (ISSN 1848-0071; UDC 5+6+17=111) je znanstveni časopis otvorenog pristupa koji objavljuje recenzirane izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, stručne radove, pregledne radove, izvješća sa znanstvenih konferencija i druge priloge i najave iz različitih područja znanstvenih istraživanja vezanih uz odgovorno i etičko korištenje prirodnih resursa i ljudskog znanja. Časopis je interdisciplinarni i predstavlja aktualne znanstvene, tehnološke, teorijske i praktične spoznaje i dostignuća u području zaštite zraka, tla i voda, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, utjecaja opasnih tvari na ljude, floru i faunu te integrativne bioetike.

“The Holistic Approach to Environment” bavi se istraživanjem mogućnosti i razvojem modela dobronamjernog suživota svih bića na Zemlji. Ne bavi se samo jednim segmentom okoliša, nego život na planeti vidi kao cjelinu. Promiče dobronamjerni suživot svih bića na Zemlji u perspektivi određenih znanosti, npr. ekologija, kemija, kemijska tehnologija, biologija, zoologija, strojarstvo, metalurgija, filozofija, integrativna bioetika itd. i pronalaženju rješenja za aktualna pitanja okoliša danas.

Glavna i odgovorna urednica: prof.dr.sc Anita Štrkalj

Časopis „The Holistic Approach to Environment“ objavljuje se kvartalno

Illustration of UK flag
Journal

Journal “The Holistic Approach to Environment” (ISSN 1848-0071; UDC 5+6+17=111) is an open access peer-reviewed scientific journal that publishes original scientific papers, preliminary notes, professional papers, review papers, reports from scientific conferences and other contributions and announcements from various fields of scientific research related to the responsible and ethical use of natural resources and human knowledge. The journal is interdisciplinary and presents current scientific, technological, theoretical and practical insights and achievements in the field of air, soil and water protection, waste management, energy efficiency, renewable energy sources, the impact of hazardous substances on humans, flora and fauna, and integrative bioethics.

“The Holistic Approach to Environment” deals with exploring possibilities and developing the models of benevolent co-existence of all beings on Earth. It does not deal solely with one segment of environment, but it sees the life on the planet as a whole. It promote benevolent co-existence of all beings on Earth taking the perspective of certain sciences, e.g. ecology, chemistry, chemical technology, biology, zoology, mechanical engineering, metallurgy, philosophy, integrative bioethics, etc. and finding the solutions to the actual environmental issues of today.

Editor – in – Chief: Professor Anita Štrkalj, Ph.D.

“The Holistic Approach to Environment” is published quarterly.

1920px-Flag_of_Croatia.svg

Konferencije

Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu organizirala je II. međunarodnu konferenciju „Cjeloviti pristup okolišu“ (CPO 2021)  koja je održana 28. svibnja 2021.

Cilj konferencije je bilo predstavljanje aktualnih znanstvenih i tehnologijskih, teorijskih i praktičnih spoznaja i dostignuća iz područja zaštite okoliša, inženjerstva okoliša, održivog razvoja, te integrativne bioetike, kao i intenzivnije povezivanje znanstvenika i istraživača iz navedenih područja.

Illustration of UK flag
Conferences_icon

The Association for Promotion of Holistic Approach to Environment organized the 2nd International conference “The Holistic Approach to Environment” (HAE 2021), which was held on May 28, 2021.

The objective of the conference was to present current scientific and technological, theoretical and practical knowledge and achievements in the field of environmental protection, environmental engineering, sustainable development and integrative bioethics as well as the more intensive connection of scientists and researchers from these areas.

1920px-Flag_of_Croatia.svg
Illustration of UK flag